E-shop

Obchodní podmínky

I. Všeobecné podmínky
Veškeré dodávky zboží jsou uskutečňovány v souladu s dále uvedenými všeobecnými dodacími a platebními podmínkami. Odlišnosti je možné sjednat dohodou mezi společností
HOME & OFFICE s.r.o. (dále jen „dodavatel") a odběratelem. Odběratel tyto obchodní podmínky přijímá okamžikem uskutečnění objednávky.

II. Objednávky
Objednávky se považují za platné, jsou-li učiněny faxem, poštou, e-mailem, prostřednictvím www.home-office.cz , případně telefonicky.
Doručením objednávky některým z výše uvedených způsobů dochází k uzavření kupní smlouvy ve smyslu § 409 a násl. Obchodního zákoníku na dodávku zboží uvedeného v objednávce.
Objednávka obsahuje zejména:
1. údaje o přesném názvu i sídle odběratele, IČO, DIČ, jméno a telefonické, případně
e-mailové spojení objednatele
2. objednací čísla, názvy, měrné jednotky a množství požadovaného zboží
3. požadované místo dodávky (je-li odlišné od sídla odběratele)
4. požadovaný termín a způsob dodávky
5. datum objednávky
6. způsob úhrady
Dodavatel neručí za chyby v objednávce odběratele. Dodavatel si vyhrazuje právo změnit objednávku je-li množství větší než obvyklé nebo jedná-li se o objednávku objemného a obtížně expedovatelného zboží nebo v případě neočekávané změny obchodních a dodacích podmínek ze strany distributora.

III. Ceny
Cenou se rozumí cena bez DPH uváděná dodavatelem v platném ceníku (katalog, e-shop). K ceně bez DPH je účtována daň z přidané hodnoty dle platných předpisů. Dodavatel si vyhrazuje právo ukončit platnost stávajícího ceníku zveřejněním nového ceníku. Ceny platné v den uskutečnění objednávky se považují za platné i v případě je-li dodávka objednaného zboží uskutečněna až v době platnosti nového ceníku.
Přepravné i balné je bezplatné po Brně a okolí při objednávce nad 500 Kč bez DPH, pro ostatní místa v ČR je přepravné i balné bezplatné při objednávce nad 1.750 Kč bez DPH.
K objednávkám pod výše uvedené hodnoty je účtováno přepravné a balné ve výši 75 Kč bez DPH.

IV. Slevy
Z prodejních cen poskytuje dodavatel následující slevy:
2% za platbu předem nebo v hotovosti při odběru zboží
a dále současně:
1% při objednávce 5.000 - 9.999 Kč bez DPH
2% při objednávce 10.000 - 19.999 Kč bez DPH
3% při objednávce nad 20.000 Kč bez DPH
Tyto slevy jsou platné pouze při uskutečněné objednávce přes e-shop www.home-office.cz
Mimo uvedené slevy je možné poskytnout slevu mimořádnou v případě jednorázové objednávky neobvykle velkého množství zboží. Rovněž je mimořádná sleva poskytována smluvním odběratelům.

V. Dodací podmínky
Standardní termín doručení objednaného zboží je následující pracovní den po obdržení objednávky. Nestandardní množství zboží a z jakéhokoliv důvodu okamžitě nedostupné zboží může být dodáno v termínu dohodnutém mezi dodavatelem a odběratelem.
K objednávkám v nižších hodnotách než je uvedeno v odst.III je účtováno přepravné a balné ve výši 75 Kč bez DPH.
Dodací podmínky platné pro smluvní odběratele lze dohodnout odlišně.

VI. Platební podmínky
Odběratel realizuje platbu předem nebo v hotovosti při odběru zboží na základě obdržených dokladů.
Za platbu v hotovosti a předem poskytuje dodavatel slevy uvedené v čl.IV.
Smluvní odběratelé hradí své závazky převodním příkazem na základě faktury s dohodnutým termínem splatnosti.

VII. Vlastnictví zboží
Až do zaplacení veškerých pohledávek zůstává dodané zboží ve vlastnictví dodavatele.

VIII. Záruka a reklamace
V případě včasné a oprávněné reklamace neodstranitelné vady bude kupujícímu dodáno bezplatně bezvadné náhradní zboží. Veškerá odpovědnost v souvislosti s plněním včasné a oprávněné reklamace je omezena do výše rovnající se ceně zboží na něž odběratel uplatnil svůj nárok. V případě reklamace odstranitelné vady bude provedena oprava poškozeného zboží. Záruka na zboží je poskytována v souladu s platnými předpisy. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení nebo na závady vzniklé neodbornou manipulací.

IX. Právo na vrácení zboží
Odběratel je oprávněn během 15 dnů od obdržení zboží uplatnit právo na vrácení zboží bez udání důvodu. Dodavatel je oprávněn odmítnout výměnu takového zboží, které nebylo odběratelem vráceno ve stavu v jakém jej odběratel převzal.

V Brně dne 06.05.2010