E-shop

Zákon o zaměstnanosti

Novelizace zákona o zaměstnanosti a vliv na poskytování tzv. „Náhradní plnění"

S platností od 1.1.2012 byl ve Sbírce zákonů pod číslem 367/2011 ze dne 6.11.2011 změněn zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., který je dále upraven prováděcí vyhláškou č.390/2011 ze dne 29.11.2011, měnící vyhlášku č.518/2004 Sb., čímž došlo ke změnám mimo jiné i v oblasti plnění povinného podílu zaměstnávaných osob se zdravotním postižením. 

V § 81 odst. 3 zákona o zaměstnanosti je zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50% zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nově stanoven limit pro poskytování výrobků nebo služeb anebo pro plnění zadaných zakázek pro účely plnění povinného podílu zaměstnávaných osob se zdravotním postižením. 

Limit je určen 36násobkem průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnaného v předchozím kalendářním roce.

Tento limit ve výši 36násobku průměrné mzdy je hodnotou,  kterou budou moci zaměstnavatelé zaměstnávající více než 50% osob se zdravotním postižením poskytovat jako tzv.náhradní plnění v součtu všem svým zákazníkům za jednoho svého zaměstnance se zdravotním postižením.

Naše společnost, HOME & OFFICE s.r.o., je zaměstnavatelem zaměstnávajícím více než 50% zaměstnanců se ZP a tím splňuje podmínky pro poskytování tzv. náhradního plnění. Aktuální přepočtený stav osob se ZP za předchozí rok, tj. rok 2011 jsou 4 osoby se ZP.

Do okamžiku platnosti novelizovaného zákona o zaměstnanosti jsme poskytovali náhradní plnění automaticky všem zákazníkům, kteří nás buď o vystavení příslušného potvrzení požádali a nebo u nichž bylo lze předpokládat, že obdržené potvrzení použijí pro účely splnění svého zákonného podílu.

Počínaje rokem 2012 jsme ale nuceni tento přístup k poskytování náhradního plnění revidovat a nadále si vyhrazujeme právo, že náhradní plnění budeme poskytovat zejména těm zákazníkům s nimiž se na tomto smluvně dohodneme. Smlouva bude obsahovat  náš závazek poskytnout zákazníkovi náhradní plnění ve smluvně dohodnutém objemu. Znamená to tedy, že může nastat možnost neposkytnutí náhradního plnění zákazníkům s nimiž nebudeme mít uzavřen smluvní vztah nebo nebudeme předem o potřebě poskytnutí náhradního plnění informováni.

V Brně dne 18.1.2012

Ing. Miloš Hrdina, jednatel HOME & OFFICE s.r.o.